విస్తరించనున్న 'ట్రూజెట్' విమాన సర్వీసులు

Greatandhra

1) విస్తరించనున్న 'ట్రూజెట్' విమాన సర్వీసులు

https://telugu.greatandhra.com/politics/political-news/more-true-jet-flights-to-fly--100511.html

Tupaki (Telugu)

2) దేశంలో 20 నగరాలకు ట్రుజెట్ సేవల విస్తరణ

http://www.tupaki.com/politicalnews/article/TruJet-To-Double-Its-Fleet/218360

Tupaki (English)

3) TruJet To Double Its Fleet

http://english.tupaki.com/politicalnews/article/TruJet-To-Double-Its-Fleet/88539

TeluguGlobal

4) 20 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలందించిన ట్రూజెట్

http://www.teluguglobal.in/2019/07/12/trujet-4-years/

The Hans India

5) TruJet to double its fleet

https://www.thehansindia.com/business/trujet-to-double-its-fleet-546043

Sakshi

6) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్విస్తరణ

https://www.sakshi.com/news/business/trujet-expand-fleet-increase-number-flights-1206167

Businessline

7) Trujet to double fleet, takes it to 10 ATRs; adds 10 more destinations by end of 2019

https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/trujet-plans-to-double-fleet-add-10-more-destinations-during-2019/article28401931.ece

News7Telugu

8) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్విస్తరణ

http://news7telugu.com/news/trujet-celebrates-4th-anniversary/

JanamManam

9) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్విస్తరణ..

http://www.janammanam.com/blog/2019/07/12/truejet-air-ways-plan-to-expand/

Dailyhunt Link

10) TruJet to double its fleet; Celebrates 4th anniversary

https://m.dailyhunt.in/news/india/english/adya+media+english-epaper-adyaeng/trujet+to+double+its+fleet+celebrates+4th+anniversary-newsid-124940344

AllIndiaTimes (English)

11) TruJet to double its fleet

http://www.allindiatimes.com/blog/trujet-to-double-its-fleet-14472-2019

AllIndiaTimes (Telugu)

12) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్విస్తరణ..

http://www.allindiatimes.com/telugu/2019/07/12/true-jet-to-expand-their-company/

TeluguCM (English)

13) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

http://www.telugucm.com/blog/trujet-double-fleet-celebrates-4th-anniversary/

TeluguCM

14) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://www.telugucm.com/telugu/2019/07/12/trujet-to-double-its-fleet/

15) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://justippude.com/trujet-to-double-its-fleet/

16) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

http://justippude.com/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

Breakingtoday

17) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

http://www.breakingtoday.in/politics/item/896-trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary.html

18) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://www.breakingtoday.in/special/item/897-trujet-to-double-its-fleet.html

IdiNijam

19) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://www.idinijam.com/2019/07/12/true-jet-to-expand-their-business/

20) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

http://www.idinijam.com/2019/07/12/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

21) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://netillu.com/trujet-to-double-its-fleet/

22) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

http://netillu.com/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

TimesSouth (English)

23) TruJet to double its fleet: Celebrates 4th anniversary

https://www.timessouth.com/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

TimesSouth (Telugu)

24) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

https://www.timessouth.com/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary-2/

Klapboard

25) TruJet to double its fleet

https://www.klapboardpost.com/trujet-to-double-its-fleet/

Klapboard (Telugu)

26) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

https://bit.ly/2ScdCcn

OneIndia (Business)

27) విస్తరించనున్న 'ట్రూజెట్' విమాన సర్వీసులు

https://telugu.goodreturns.in/

Sakshipost (Sakshi English)

28) TruJet to double its fleet; Celebrates 4th anniversary

https://english.sakshi.com/business

AdyaNews (English)

29) TruJet to double its fleet Celebrates 4th anniversary

http://www.adya.news/national/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

VisionAndhra

30) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

https://visionandhra.com/true-jet-article/

AdyaNews (Telugu)

 31) ఏడాది చివరకు 10 విమానాలతో ట్రుజెట్ విస్తరణ

http://www.adya.news/telugu/news/trujet-to-double-its-fleet-celebrates-4th-anniversary/

Nidhi Tv (Youtube)

32) TruJet to double its fleet || nidhi tv

https://www.youtube.com/watch?v=ce27yicQ-Nk&feature=youtu.be

Adya Media (Youtube)

33) TruJet to double its fleet Celebrates 4th anniversary | 20 నగరాలకు ట్రుజెట్ విస్తరణ | Adya Media

https://www.youtube.com/watch?v=fEFz4MJvb64